حمل هوایی

علت انتخاب حمل هوایی چیست ؟

قیمت کالا، وزن آن و نسبت این دو،میزان اهمیت زمان حمل و وزن حجمی کالا در تصمیم گیری موثر است هرچه نسبت ارزش کالا به وزن آن افزایش یابد حمل هوایی آن موجه تر میباشد. به عنوان مثال برای یک دستگاه رایانه همراه با ارزش تقریبی ششصد دلار و وزن تقریبی شش کیلو این نسب برابر صد بوده درصورتیکه همین نسبت برای یک عدد کیف حمل رایانه با ارزش تقریبی بیست دلار و وزن دو کیلو معادل عدد ده می باشد. درصورتیکه عامل زمان در حمل کالا حائزاهمیت بوده یا زیان ناشی از دیر رسیدن بار بیشتر از صرفه جویی حاصل از حمل دریایی و یا زمینی آن باشد حمل هوایی کالا منطقی ترمی باشد.

آیا حمل هوایی بار با ابعاد بزرگ امکان پذیر می باشد؟

در مقایسه با حمل دریایی و زمینی شیوه ی حمل هوایی از نظر ابعاد بار دارای محدودیت بیشتری میباشد. این محدودیت بویژه در ارتفاع و عرض بار ملموس تر است. برای بارهایی که ارتفاع و/یا عرض آنها بیشتر از ابعاد متعارف باشد ناچار به استفاده از هواپیماهای باری (Freighter) خواهیم بود. هرچند خط هوایی در مورد بارهای عادی نیز بسته به شرایط ظرفیت خود ممکن است بار را با پرواز مسافری یا باری به مقصد برساند ولی در مورد بارهای با ابعاد یا ویژگیهای خاص (نظیر اشتغال پذیری و خطرناک بودن) الزاماٌ باید از هواپیمای باری کمک گرفت. در مواردی که خطوط هوایی پرواز باری به مقصد نداشته باشند ناچار به کرایه (چارتر) کردن هواپیما بوده که به علت هزینه ی بالای آن تنها در حالات خیلی خاص توجیه دارد.

شرکت سورن ترابردر حمل هوایی با بهره گیری از شبکه جهانی خود در بیش از ۱۵۰ کشور جهان، حمل کالای حجیم وارداتی با هر وزن و ابعادی رادر کوتاه ترین زمان توسط تیم مجرب و متخصصین حمل هوایی انجام داده وبه مشتریان تحویل می دهد. هدف اصلی ما آن است که با ارسال سریع و مطمئن و با قیمت مناسب رابطه ای دراز مدت با مشتریان خود بر قرار نماییم.

سرویس های مکمل در صورت درخواست  شامل :

خدمات بیمه ای

ترخیص کالا

ترانزیت